ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

in a preoccupied manner

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *in a preoccupied manner*, -in a preoccupied manner-