ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

imprint on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *imprint on*, -imprint on-

imprint on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
imprint on (phrv.) ประทับ See also: ทำให้เป็นรอยพิมพ์ Syn. imprint with
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sid and Stella said that the muzzle imprint on Derrick's face was upside down.ซิดกับสเตลล่าบอกว่า รอยของกระสุนปืนบนหน้าของเดอริคคว่ำลง
Everyone's magic leaves its own unique imprint on it and I know yours.เวทมนต์ของทุกคน/Nมีร่องรอยเฉพาะตัว และแม่รู้จักของลูก
And those musical experiences imprint on us.ประสบการณ์ทางดนตรีพวกนั้น ฝังใจเรา
When babies are born, they imprint on the first thing they see.พวกเขาประทับบน สิ่งแรกที่พวกเขาเห็น
You revert back to a blank slate, childlike, more innocent, and like babies, people who have been Addonced basically imprint onto the first person who's been kind to them.กับไปเป็นเหมือนเดิม นิสัยเด็ก ไร้เดียงสากว่าเดิม เหมือนทารก คนที่ถูกแอดดองค์สาดน้ำจะชอบ

imprint on ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จดจำ[v.] (jotjam) EN: remember ; bear in mind ; keep in mind ; memorize ; imprint on one's memory ; recall FR: retenir ; se souvenir ; mémoriser ; se rappeler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า imprint on
Back to top