ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

impose on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *impose on*, -impose on-

impose on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
impose on (phrv.) กำหนด (ภาษีหรือความรับผิดชอบ) ให้กับ See also: เรียกเก็บ, เก็บ, กำหนดให้มี Syn. impose upon, place on, put on
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't wanna impose on your little dysfunctions, so...ไม่ชอบสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดี เพราะฉะนั้น... .
There are no limits, except for those that we impose on ourselves.ไม่มีขีดจำกัด นอกเสียจากว่าสิ่งเหล่านั้น เราเป็นกำหนดมันขึ้นมาเอง
If I could impose on you to pop back up to the officeถ้าเป็นไปได้ผมจะบังคับให้คุณ กลับไปที่สำนักงานได้
But I can't impose on you like this, Constance.แต่ผมผลักภาระไปให้คุณไม่ได้ คอนสแตนซ์
I never meant to impose on you.ฉันไม่ได้จะมารบกวนคุณ
Well, I did not mean to impose on you like this.โอ้ ผมไม่ได้อยาก รบกวนคุณแบบนี้เลย
I couldn't impose on your hospitality any longer, sir.ผมไม่อยากจะรบกวนพวกคุณมากไปกว่านี้
You're not... Impose on our...แค่นี้ไม่เรียกว่ารบกวนหรอกน่า
Ms. Corinth, that is most kind of you, but I could not possibly impose on your generosity.คุณคอรินธ์ คุณช่างมีน้ำใจเหลือเกินครับ แต่ผมคงไม่สามารถเอาเปรียบความเอื้ออาทรของคุณได้หรอกครับ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า impose on
Back to top