ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

implicated

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *implicated*, -implicated-

implicated ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
implicated (adj.) ที่เกี่ยวข้อง See also: ซึ่งพัวพัน, ซึ่งเกี่ยวข้อง Syn. concerned

implicated ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
牵涉[qiān shè, ㄑㄧㄢ ㄕㄜˋ, 牵涉 / 牽涉] involve; implicated

implicated ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
与する[くみする, kumisuru] (vs-s) to take part in; to be implicated in; to side with; to support

implicated ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พันพัว[v.] (phanphūa) EN: involve ; be implicated FR: être impliqué
พันพัว[adj.] (phanphūa) EN: involved ; implicated FR: impliqué
พลอยติดร่างแห[v. exp.] (phløi titrā) EN: get embroiled ; get involved ; get enmeshed ; be implicated FR: être impliqué
พัวพัน[adj.] (phūaphan) EN: involved ; implicated ; connected ; linked ; related (to) FR: impliqué ; engagé

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า implicated
Back to top