ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

implements

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *implements*, -implements-

implements ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
implements (adj.) เสื้อผ้า See also: เครื่องแต่งตัว Syn. gear

implements ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
三具足[みつぐそく, mitsugusoku] (n) {Buddh} (See 香炉,華瓶,燭台) three implements for worship (incense burner, flower vase and candle-stand)
調度品[ちょうどひん, choudohin] (n) furnishings; implements; equipment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า implements
Back to top