ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

impinge on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *impinge on*, -impinge on-

impinge on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
impinge on (phrv.) กระทบกระแทก See also: กระทบ, กระแทก, ปะทะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า impinge on
Back to top