ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

immunization

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *immunization*, -immunization-

immunization ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
气雾免疫[qì wù miǎn yì, ㄑㄧˋ ˋ ㄇㄧㄢˇ ㄧˋ, 气雾免疫 / 氣霧免疫] aerosol immunization

immunization ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
予防接種[よぼうせっしゅ, yobousesshu] (n,adj-no) immunization; immunisation; vaccination; inoculation; (P)
予防注射[よぼうちゅうしゃ, yobouchuusha] (n) immunization; immunisation; shots; inoculation; preventive injection

immunization ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ภูมิคุ้มกันรับมา[n. exp.] (phūmkhumkan) EN: passive immunization FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า immunization
Back to top