ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ill-gotten gains

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ill-gotten gains*, -ill-gotten gains-

ill-gotten gains ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ill-gotten gains (idm.) เงินหรือสิ่งของที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย
ill-gotten gains (n.) เงินร้อน See also: เงินที่ได้มาโดยไม่สุจริต, เงินที่ได้มาโดยมิชอบ Syn. boodle, graft
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll get you to the airport, spend a little of your ill-gotten gains and buy you a one-way ticket out of town.ผมจะส่งคุณที่สนามบิน ใช้เงินสกปรกของคุณซักเล็กน้อย ซื้อตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียวออกนอกเมืองให้
I'd rather reap a harvest of ill-gotten gains than fight over a handful of slim pickings with the rest of you fucking plebs.ผมยอมเก็บเกี่ยวผลผลิตจากการโกง ดีกว่าต้องต่อสู้แย่งชิงผลประโยชน์ สุจริตอันน้อยนิดกับคนทั่วไป
A woman well past her prime seeking to augment her social status by doling out her late husband's ill-gotten gains.คุณจะบริจาคเงินให้ผมเท่าไหร่ล่ะ

ill-gotten gains ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
横财[héng cái, ㄏㄥˊ ㄘㄞˊ, 横财 / 橫財] ill-gotten gains; undeserved fortune; illegal profit

ill-gotten gains ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
宝さかって入る時はさかって出る[たからさかっているときはさかってでる, takarasakatteirutokihasakattederu] (exp,v1) ill-gotten gains fade as fast as they were obtained

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ill-gotten gains
Back to top