ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

idle away

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *idle away*, -idle away-

idle away ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
idle away (phrv.) สตาร์ทรถทิ้งไว้ Syn. fiddle away, fool away

idle away ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
消磨[xiāo mó, ㄒㄧㄠ ㄇㄛˊ, 消磨] to wear down; to sap; to whittle away; to while away; to idle away

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า idle away
Back to top