ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

identification card

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *identification card*, -identification card-

identification card ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
identification card (n.) บัตรประชาชน See also: บัตรประจำตัวประชาชน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ID card (n.) บัตรประจำตัวประชาชน (คำย่อ identification card) See also: คำไม่เป็นทางการ
ใบต่างด้าว (n.) alien identification card

identification card ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
IDカード[アイディーカード, aidei-ka-do] (n) ID card; identification card

identification card ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบสุทธิ[n.] (baisutthi) EN: certificate of identity ; monk's identification card FR:
ใบต่างด้าว[n. exp.] (bai tāngdāo) EN: alien identification card FR: carte d'immigration [f]
บัตรเหลือง [n. exp.] (bat leūang) EN: temporary ID card ; temporary identification card FR: carte d'identité provisoire [f]
บัตรประชาชน[n. exp.] (bat prachāc) EN: ID card ; identification card (ID) ; identity card FR: carte d'identité [f]
บัตรประจำตัว[n. exp.] (bat prajamt) EN: identity card ; i.d. card ; identification card FR: carte d'identité [f] ; pièce d'identité [f]
บัตรประจำตัวข้าราชการ[n. exp.] (bat prajamt) EN: official identification card FR:

identification card ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausweis {m}identification card

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า identification card
Back to top