ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hypnotism

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hypnotism*, -hypnotism-

hypnotism ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hypnotism (n.) การสะกดจิต Syn. hypnosis

hypnotism ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
催眠术[cuī mián shù, ㄘㄨㄟ ㄇㄧㄢˊ ㄕㄨˋ, 催眠术 / 催眠術] hypnotize; hypnotism; mesmerism

hypnotism ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
自己催眠[じこさいみん, jikosaimin] (n) auto-hypnosis; self-hypnosis; self-induced hypnotism

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hypnotism
Back to top