ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hydrargyrum

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hydrargyrum*, -hydrargyrum-

hydrargyrum ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปรอท[n.] (parøt) EN: hydrargyrum ; quicksilver FR: vif-argent [m] ; argent vif [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hydrargyrum
Back to top