ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hurry on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hurry on*, -hurry on-

hurry on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hurry on (phrv.) รีบไป Syn. hurry along, hurry forward
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Dad, hurry on to the wine bar I'm gone! Thanks!พ่อ รีบไปบาร์เถอะ ผมไปก่อนนะ ขอบคุณครับ
So why don't you just hurry on to your next face-widening session at the John Travolta Institute for Head Thickening and Facial Weight Gain.งั้น ทำไมคุณไม่รีบไปงานประชุม คนหน้าใหญ่ครั้งหน้าของเธอ ที่ "จอห์น ทราโวลต้า" สถาบันสำหรับพวกหัวหนา
Hurry on back. You know how things fall apart without you.รีบกลับมาล่ะ,เธอก็รู้ว่า เราขาดเธอไม่ได้
Hurry on up! Where have you guys been?ขึ้นมาเร็ว ไปไหนกันมานี่?
If he tells us to hurry one more time, I'm gonna turn him into a big, fluffy hat.ถ้าเขาบอกให้รีบ อีกครั้งเดียว ฉันจะถอนขนไปทำหมวก
Hurry on, now. Best if you do it in one trip.รีบในตอนนี้ ที่ดีที่สุดถ้าคุณทำมัน ในการเดินทาง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hurry on
Back to top