ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hurry forward

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hurry forward*, -hurry forward-

hurry forward ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hurry forward (phrv.) รีบไป Syn. hurry along, hurry on

hurry forward ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
遄征[chuán zhēng, ㄔㄨㄢˊ ㄓㄥ, 遄征] to hurry forward on an expedition; to drive fast

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hurry forward
Back to top