ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hurry away

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hurry away*, -hurry away-

hurry away ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hurry away (phrv.) รีบหนี See also: วิ่งหนี, จากไปอย่างรวดเร็ว Syn. hurry off
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
* Love won't hurry away ** ที่รักไม่ด่วนจากไป *

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hurry away
Back to top