ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hurl out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hurl out*, -hurl out-

hurl out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hurl out (phrv.) ทำให้ออกไป (เพราะมีความผิดร้ายแรง) Syn. throw out

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hurl out
Back to top