ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hurl down

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hurl down*, -hurl down-

hurl down ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hurl down (phrv.) ทำให้กระเด็นลงมา See also: เหวี่ยงลงมา Syn. chuck down, fling down, throw down

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hurl down
Back to top