ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hungrily

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hungrily*, -hungrily-

hungrily ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตาเป็นมัน[X] (tā pen man) EN: look hungrily (at) ; have a hungry look FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hungrily
Back to top