ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hum and haw

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hum and haw*, -hum and haw-

hum and haw ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hum and haw (idm.) ไม่แน่ใจเกี่ยวกับบางสิ่ง See also: หลบเลี่ยงบางอย่าง

hum and haw ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吞吞吐吐[tūn tūn tǔ tǔ, ㄊㄨㄣ ㄊㄨㄣ ㄊㄨˇ ㄊㄨˇ, 吞吞吐吐] to hum and haw (成语 saw); to mumble as if hiding sth; to speak and break off, then start again; to hold sth back

hum and haw ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สองจิตสองใจ[v.] (søngjit-søn) EN: be in two minds; hesitate ; vacillate ; waver ; dither ; hum and haw FR: être indécis

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hum and haw
Back to top