ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

huclster

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *huclster*, -huclster-

huclster ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
huclster (vt.) เร่ขาย (ของเล็กๆน้อยๆ) ตามถนน หรือตามบ้าน Syn. peddle, vend

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า huclster
Back to top