ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

house-sitting

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *house-sitting*, -house-sitting-

house-sitting ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
留守(P);留主[るす, rusu] (n,vs) (1) absence; being away from home; (2) house-sitting; house-sitter; (3) (usu. as お留守になる) being left unattended to (of one's studies, etc.); neglecting; (P)
留守番[るすばん, rusuban] (n,vs) (1) care-taking; house-sitting; house-watching; (2) caretaker; house-sitter; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า house-sitting
Back to top