ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hot-air

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hot-air*, -hot-air-

hot-air ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hot-air balloon (n.) ลูกบอลลูน See also: บอลลูนใช้เดินทาง Syn. aerostat

hot-air ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โคมลอย[n.] (khōmløi) EN: balloon ; hot-air balloon ; lighter-than-air craft FR: ballon [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hot-air
Back to top