ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hope for

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hope for*, -hope for-

hope for ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hope for (phrv.) หวังว่า (สิ่งที่ดี) จะเกิด See also: คิดว่าจะได้รับ, หวัง (สิ่งที่ดี)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's no hope for you or your country if you're going to let emotion rule.มีความหวังสำหรับคุณหรือ ประเทศของท่านไม่ได้ ถ้าคุณกำลังจะปล่อยให้กฎ อารมณ์ ฉันบอกคุณ.
If we can't stop it there'll be no hope for the Hindus left in Pakistan.ถ้าเราหยุดมันไม่ได้ ฮินดูก็ไม่เหลืออะไรให้หวัง ในปากีสถานอีกแล้ว
But I hope for still more.แต่ฉันหวังว่าคงมีมากขึ้น
I do not hold out much hope for Jack.ผมไม่อยากหวังอะไรมากจาก แจ็ค
# Hope for the best #จงคาดหวังสิ่งที่ดีที่สุด
We aren't the ones who will change it, but rather, those citizens who hope for Akira will.ไม่ได้มีแต่พวกเราเท่านั้นที่จะเปลี่ยนมัน แต่บางที พลเมืองพวกนั้นหวังว่าจะพบกับอากิระจริงๆ
A mother, mother can never give up her hope for her own children.คนเป็นแม่ต้องไม่เลิกหวังเพื่อลูกของตัวเอง
I hope for a fresh start, you know.ผมเพียงหวังว่าจะมีชีวิตใหม่เท่านั้น
Without weapons and ammunition... there was no hope for the troops who wanted to fight.เมื่อไม่มีอาวุธยุทโธปกรณ์แล้ว กองทัพก็ไม่มีความหวัง ที่จะต่อสู้อีกต่อไป
Each one unique. Each one my hope for the future.แต่ละพระองค์ล้วนมีเอกลักษณ์ เฉพาะตัว แต่ละพระองค์ล้วนคือความหวังของฉัน
It was a birdie, one stroke under par... for the hole, moving him to four behind Jones and Hagen... and his only glimmer of hope for the entire round.เขาได้เบอร์ดี้ 1อันเดอร์พาร์... ...ทำให้เขาตาม โจนส์กับเฮเก้น 4 สโตรค... ...เป็นความหวังอันริบหรี่ กับรอบนี้ของเขา
So there's hope for us too!งั้นเราก็มีหวังน่ะสิ

hope for ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใฝ่[v.] (fai) EN: pay attention to ; have an interest ; hope for ; desire ; long for ; yearn for ; be attracted toward ; cherish FR:
ฝันใฝ่[v.] (fanfai) EN: dream ; hope for ; desire FR:
มุ่งหวัง[v.] (mungwang) EN: expect ; anticipate ; hope for ; be after sth FR: escompter ; compter sur
ปรารถนา[v.] (prātthanā) EN: wish ; desire ; long for ; hope for ; yearn ; aim ; aspire FR: souhaiter ; désirer ; aspirer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hope for
Back to top