ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hold for

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hold for*, -hold for-

hold for ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hold for (phrv.) เก็บไว้ See also: เก็บรักษาไว้, ดูแลให้, สงวนไว้ Syn. keep for, reserve for, save for
hold forth (phrv.) พูดยืดยาว (อย่างผิดๆ) See also: ร่ายยาว
hold forth (phrv.) เสนอ (สิ่งที่ดี) See also: มอบ (สิ่งที่ดี)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Set the switch to hold for three seconds and converge your beams!ตั้งค่าสวิทช์ไปที่สามนาฬิกา และทำให้ตรงกับปืนของนาย!
Now, is that a position that you can hold for 30 minutes or so?เอาล่ะ คุณอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะแล้ว อยู่นิ่งๆ ซัก 30 นาทีนะครับ
He, she, is born, needing you, He, she will not hold for long, now.เขาและเธอเกิดมา ต้องการคุณ เขาและเธอจะทนได้ไม่นาน
They must have been on hold for quite a while, because they talked about everything- who they killed, where they dumped the car, even where they hid the masks.พวกเขาคงจะกดปุ่มถือสายรอสักพักได้ เพราะว่าพวกเขาคุยกันทุกอย่าง... พวกเขาฆ่าใครมา
It'll attack the starboard. Run out the cannons and hold for my signal!มันจะโจมตีกราบขวา ลากปืนใหญ่ออกมา ..
How are you? - Oh, I'm loving it. Can you hold for a sec?โอ้ ฉันรักที่นี่ คุณรอเดี๋ยวนะ พี่ชายฉันรออยู่อีกสาย
Roger that,cobra. Hold for confirmation.ทราบแล้ว ,คอบบร้า โปรดรอการยืนยันคำสั่ง
Look, this is what I need you to do. Sir, could I put you on hold for a second?โอเค นั่นเป็นสิ่งที่ผมอยากให้คุณทำ
Well, by law, i have to place her under a 5150 hold for the next 72 hours.อืม โดยกฏหมาย ฉันต้องพักหล่อนไว้ภายใต้กฏข้อ5150 ในอีก72ชั่วโมงถัดไป
Ready tube one. Hold for my order.เตรียมยิงลูกที่หนึ่ง รอคำสั่งจากผม
Uh, what does the future hold for Sam and Dean?เอ่อ มีอนาคตอะไรรอ แซมกับดีนอยู่หรอ?
I know. I tried. But, Peter, I was on hold for an hour.ชั้นรู้ ชั้นเหนื่อย แต่ ปีเตอร์ ชั้นต้องอยู่เป็นชั่วโมง

hold for ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
畅所欲言[chàng suǒ yù yán, ㄔㄤˋ ㄙㄨㄛˇ ㄩˋ ㄧㄢˊ, 畅所欲言 / 暢所慾言] lit. fluently saying all one wants (成语 saw); to preach freely on one's favorite topic; to hold forth to one's heart's content

hold for ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一時[いちじ, ichiji] (n-t) (1) one o'clock; (n-adv,n-t) (2) once; at one time; formerly; before; (n-adv,n-t,adj-no) (3) (in weather forecasts, indicates that a given condition will hold for less than one-quarter of the forecast period) for a time; for a while; for the time being; for the present; for the moment; temporarily; (n) (4) (See 一時に) a time; one time; once; (P)
配信保留[はいしんほりゅう, haishinhoryuu] (n) {comp} hold for delivery
Japanese-English: COMDICT Dictionary
配信保留[はいしんほりゅう, haishinhoryuu] hold for delivery

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hold for
Back to top