ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hold firm

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hold firm*, -hold firm-

hold firm ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hold firm (phrv.) ยึดมั่น Syn. stand fast, stand firm, stand pat, stick fast
hold firmly (vt.) กอดรัด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I was offered clemency by the enemy, but I did not accept it, because I hold firm and you do not!ศัตรูเสนออภัยโทษให้ฉัน แต่ฉันไม่ยอมรับ เพระาฉันหนักแน่น แต่แกไม่ใช่
If we hold firm, it won't be the last.ถ้าเรามั่นคง มันจะไม่ใช่ครั้งสุดท้าย

hold firm ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
引っ抱える[ひっかかえる, hikkakaeru] (v1,vt) (See 引っ) to hold tightly; to hold firmly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hold firm
Back to top