ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hold aloof

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hold aloof*, -hold aloof-

hold aloof ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hold aloof (phrv.) แยกตัว See also: ไม่อยู่ใกล้คนอื่น, ไม่เข้าร่วมกับคนอื่น, อยู่ห่างๆ Syn. hang back
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Cruel mother, thou hast an unyielding heart... why dost thou hold aloof from my father?แม่โหดร้ายเจ้าหัวใจไม่ยอม ทำไมเจ้าถือห่างจากพ่อของฉัน?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hold aloof
Back to top