ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hoi polloi

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hoi polloi*, -hoi polloi-

hoi polloi ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hoi polloi (n.) คนธรรมดาๆ See also: คนสามัญ, คนทั่วไป Syn. commonalty
hoi polloi (n.) บุคคลธรรมดา See also: คนสามัญ, คนทั่วไป Syn. commonalty
English-Thai: HOPE Dictionary
hoi polloi(ฮอย'พะลอย) n. สามัญชน,ประชาชน, Syn. populace
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The hoi polloi have bowed to me, but now the king must kiss my ring.พวกสามัญชน ยอมสยบฉันแล้ว ตอนนี้ราชา ต้องมาจูบแหวนฉันมั่งละ
Yes, which is why no one else will ask him to sign one, and I will be the possessor of a unique, albeit confusing, artifact, which will set me apart from hoi polloi of comic book fandom.ใช่ ก็เลยไม่มีใครให้เขาเซ็นไง แล้วฉันก็จะเป็นเจ้าของสิ่งนี้เพียงผู้เดียว จะได้ไม่เหมือนพวกแฟนการ์ตูนธรรมดาไง
What is the event the Big Apple's hoi polloi must be invited to or they'll pull a Javert and swan dive off the Chrysler Building?งานอะไรเอ่ย ที่ผู้คนนิวยอร์คได้รับเชิญ ที่จะดึงความเป็น Javert (ตัวร้ายใน Les Miserables)
You can't keep out the hoi polloi.ไม่สามารถที่จะกันคนอื่นได้เลย
It's good enough for the hoi polloi.ถ้ามันคือสิ่งที่ดีที่สุด มันก็ดีสำหรับคนหมู่มาก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hoi polloi
Back to top