ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hint to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hint to*, -hint to-

hint to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hint to (phrv.) พูดแนะนำอ้อมๆ Syn. intimate to
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And when I finally started dating again, when I tried to hint to her about Rich, that we were living together...- เดินระวังนะคะ... - แล้วพอตอนที่ฉันเริ่มออกเดทอีกครั้ง ตอนที่ฉันพยายามบอกใบ้เธอเรื่องของริช
Does it mean Maki's body has both... the virus and the hint to restrain the virus?นี่หมายความว่าเลือดของมากิมีทั้งเชื้อโรค และภูมิคุ้มกันที่ยับยั้งเชื้อโรคนี้ได้อย่างงั้นเหรอ
If you want to drop the hint to your mom,ถ้าหากเธออยากจะบอกใบ้ แม่เธอสักหน่อยละก็

hint to ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เตือน[v.] (teūoen) EN: warn ; caution ; alarm ; remind ; forewarn ; hint to ; call attention ; admonish FR: avertir ; prévenir ; alerter ; alarmer ; aviser ; mettre en garde ; éveiller l'attention

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hint to
Back to top