ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hint at

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hint at*, -hint at-

hint at ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hint at (phrv.) พูดเป็นนัยเรื่อง See also: บอกใบ้ในเรื่อง Syn. point at, point to
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Are you gonna give me a hint at least?อย่างน้อยคุณช่วยบอกเป็นคำใบ้ ให้ผมจะได้ไหม

hint at ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
含みを持たせる[ふくみをもたせる, fukumiwomotaseru] (exp,v1) to hint at something
仄めかす[ほのめかす, honomekasu] (v5s,vt) (uk) to hint at; to intimate; to suggest; to allude to; to imply; (P)
匂わせる[におわせる, niowaseru] (v1) to smell of; to give off a scent; to hint at; to intimate
掠める[かすめる, kasumeru] (v1,vt) (1) (uk) to steal; to rob; to snatch; to pocket; to plunder; (2) (uk) to deceive; to trick; to cheat; (3) (uk) to graze (in passing); to skim; to brush against; to touch lightly; (4) (uk) to appear and quickly disappear (a thought, a smile, etc.); to flit (through one's mind, across one's face); (5) (uk) (often as 目をかすめて) to do (something) while no one is looking; (6) (uk) (arch) to hint at; to suggest; to insinuate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hint at
Back to top