ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hinder from

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hinder from*, -hinder from-

hinder from ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hinder from (phrv.) ยับยั้ง See also: ทำให้ชักช้า, กีดขวาง, กีดกัน Syn. prevent from

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hinder from
Back to top