ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hiking

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hiking*, -hiking-

hiking ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การเดินเขา[n. exp.] (kān doēn kh) EN: hiking trip FR: randonnée [f]
การเดินป่า[n. exp.] (kān doēn pā) EN: hiking ; trekking FR: randonnée en forêt [f] ; trekking [m] (angl.) ; promenade en forêt [f]
รองเท้าเดินป่า[n. exp.] (røngthāo do) EN: hiking boots FR: chaussures de randonnée [fpl]
ทางเดินป่า[n. exp.] (thāng doēn ) EN: hiking route ; jungle trail FR: sentier de randonnée [m]

hiking ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bergwandern {n}mountain hiking
Pinnenausleger {m}hiking stick
Trampen {n}hitch-hiking; backpacking

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hiking
Back to top