ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

high officer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *high officer*, -high officer-

high officer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
high officer (n.) รัฐมนตรี See also: นักการฑูต Syn. cabinet member, ambassdor, consul

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า high officer
Back to top