ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hieroglyphics

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hieroglyphics*, -hieroglyphics-

hieroglyphics ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
象形[しょうけい, shoukei] (n,adj-no) hieroglyphics; type of character representing pictures

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hieroglyphics
Back to top