ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hew out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hew out*, -hew out-

hew out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hew out (phrv.) ฟัน (มักใช้กับขวาน) See also: ตัด, สับ Syn. carve out, hack out
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Or since you lied, maybe I'll just compel your brother to chew out his own tongue.หรือตั้งแต่ที่นายโกหก/nฉันอาจสะกดพี่ชายนาย ให้เคี้ยวลิ้นของตัวเองซะ

hew out ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
臭骂[chòu mà, ㄔㄡˋ ㄇㄚˋ, 臭骂 / 臭罵] tongue-lashing, chew out

hew out ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
油を絞る;油を搾る;油をしぼる[あぶらをしぼる, aburawoshiboru] (exp,v5r) (1) to chew out; to reprimand severely; to rake over the coals; to give a sound scolding; to tell someone off; to scold; to rebuke; (2) to press oil

hew out ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดุด่า[v. exp.] (du dā) EN: berate ; abuse ; upbraid ; chew out FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hew out
Back to top