ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hem around

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hem around*, -hem around-

hem around ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hem around (phrv.) ล้อมรอบ See also: โอบล้อม Syn. hem about
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Throwing them around like that... ain't gonna do a damn thing but give you a heart attack!แล้วก็โยนเขาทิ้ง / เหมือนกับ... คงไม่ได้ทำเรื่องแย่ๆ /แต่แทบจะทำให้ฉันหัวใจวาย!
We act crazy, insane with anger... make them crap in their pants, force them around till we meet up on the other side.ทำตัวเหมือนโกรธจนคลั่ง ให้มันกลัวจนฉี่ราดไปเลย ไล่มันไปเรื่อยๆ แล้วไปเจอกันอีกฝั่งนึง
I'm just an assembler on an assembly line building a car which is good for people and society and it moves them around.คิดว่าตัวฉันเป็นแค่คนงานประกอบชิ้นส่วนบนสายพานการผลิต สร้างสิ่งดี ๆ ให้ผู้คนและสังคม ทำให้คนมีพาหนะขับขี่ไปไหนต่อไหน
I was just showing them around.ฉันพาเขาเดินไปดูรอบๆ
And make no mistake about it, we can turn them around.อย่าทำผิดพลาด เราพลิกโอกาสได้แน่
I promise to sail them around the world, and they always believe me.สัญญาว่าจะพาพวกเธอล่องไปทั่วโลก และพวกเธอก็เชื่อฉัน
He likes me to carry them around.เขาอยากให้ฉันมียาพวกนี้ไว้ตลอด
There's plenty of them around.แบบนี้ก็มีอยู่เยอะแยะไป
Don't want them around my family.ไม่ต้องการให้มาป้วนเปี้ยนอยู่ในบ้าน
There's, like, nine of them around me.ประมาณ 9 กระบอกรอบตัวฉัน
The fields' circular shape derives from the pipes that irrigate them around a central pivot.มีกำเนิดมาจากบริเวณที่เป็นวงกลม จากท่อที่ให้น้ำรอบๆตาน้ำ
The next earnings statement will bring them around.บัญชีแสดงรายได้ครั้งต่อไปจะดึงพวกเขามาเอง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hem around
Back to top