ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hedge about with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hedge about with*, -hedge about with-

hedge about with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hedge about with (phrv.) ล้อมรอบด้วย See also: ล้อมด้วย, จำกัดด้วย Syn. fence about with, hedge around with

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hedge about with
Back to top