ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

heartlessly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *heartlessly*, -heartlessly-

heartlessly ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลงคอ (adv.) heartlessly See also: without remorse, hardheartedly, shamelessly
อำมหิต (adv.) heartlessly See also: unfeelingly, brutally, cruelly, mercilessly Syn. เหี้ยม, โหด, ใจร้าย, ใจยักษ์, โหดเหี้ยม, เหี้ยมโหด
เลือดเย็น (adv.) heartlessly See also: unfeelingly, brutally, cruelly, mercilessly Syn. เหี้ยม, โหด, ใจร้าย, ใจยักษ์, อำมหิต, โหดเหี้ยม, เหี้ยมโหด

heartlessly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหี้ยมเกรียม[adv.] (hīemkrīem) EN: brutally ; cruelly ; heartlessly ; mercilessly ; without pity FR: brutalement ; cruellement
เลือดเย็น[adv.] (leūatyen) EN: heartlessly ; unfeelingly ; brutally ; cruelly ; mercilessly FR:
ลงคอ[adv.] (longkhø) EN: heartlessly ; without remorse ; hardheartedly ; shamelessly ; without compunction ; without a qualm FR: sans remords ; sans scrupule

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า heartlessly
Back to top