ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

heartening

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *heartening*, -heartening-

heartening ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鼓舞[gǔ wǔ, ㄍㄨˇ ˇ, 鼓舞] heartening (news); boost (morale)
不令人鼓舞[bù lìng rén gǔ wǔ, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄍㄨˇ ˇ, 不令人鼓舞] discouraging; disheartening

heartening ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
心強い[こころづよい, kokoroduyoi] (adj-i) heartening; reassuring; (P)
心細い[こころぼそい, kokorobosoi] (adj-i) helpless; forlorn; hopeless; unpromising; lonely; discouraging; disheartening; (P)

heartening ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มโนนุกูล[adj.] (manōnukūn) EN: mind-supporting ; encouraging ; heartening ; inspiring FR:
เรียกขวัญ[v.] (rīekkhwan) EN: perform a heartening ceremony FR:
ซึมเศร้า[adj.] (seumsao) EN: depressed ; depressive ; disheartening ; sad FR: dépressif ; déprimé ; morose ; mélancolique ; triste

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า heartening
Back to top