ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

have it in for

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *have it in for*, -have it in for-

have it in for ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
have it in for (idm.) ไม่ชอบ See also: ไม่พอใจ, ขุ่นแค้น, แค้นเคือง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You have any idea who might have it in for your dad?เธอพอจะคิดออกมั๊ย ว่าใครที่อยากจะทำร้ายคุณพ่อของเธอ?
Any idea who might have it in for them?พอจะรู้มั้ยว่าใครทำ?
None of these people have it in for her, and I've talked to most of them already.ไม่มีใครบอกอะไรเรื่องเธอได้เลย และฉันก็คุยกับส่วนใหญ่ไปแล้ว

have it in for ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จงเกลียดจงชัง[v.] (jongklīetjo) EN: have it in for (s.o.) ; detest ; loathe ; hate FR: abhorrer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า have it in for
Back to top