ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

have in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *have in*, -have in-

have in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
have in (phrv.) มีเก็บไว้เพียงพอ See also: มีเพียงพอ Syn. get in, keep in
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตกแต่ง (v.) have interior decoration
ตกแต่งภายใน (v.) have interior decoration Syn. ตกแต่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm pleased and happy to repeat the news that we have in fact caught and killed a large predator that supposedly injured some bathers.ผมยินดีที่จะยํ้าว่าเราได้... ฆ่าฉลามที่ทําร้ายคนที่มาว่ายนํ้าบางคนเเล้ว
I'm instructed to explain to you what you all have in common with each other.ผมถูกสั่งให้อธิบายให้ทุกๆ คน ถึงบางอย่างที่พวกคุณทุกคนมีเหมือนกัน
The only father you'll have in a day or two.พ่อคนเดียวที่เธอจะมี ในอีกวันสองวัน
What a joy to think of all we'll have in common.อะไรทำให้คิดว่า เรารู้จักกันดี
I like oak myself. That's what I have in my bedroom.ผมชอบไม้โอ๊คตัวเอง นั่นคือสิ่งที่ฉันมีในห้องนอนของฉัน
See what I have in store for you.ดูว่าฉันเตรียมอะไรไว้ให้แก
Guess what they have in common?รู้ไหมมันมีอะไรที่เหมือนกัน
And make sure I don't lose everything I have in here.และแน่ใจว่าผม จะไม่เสียทุกอย่างที่มีที่นี่
It is, I'm afraid, all the romancing' I have in me at this time.คราวนี้ฉันคงทำได้แค่นี้นะ
Try to tell me what I have in my hand right now.ไหนลองบอกพ่อสิ พ่อถืออะไรอยู่ตอนนี้?
Find out what local assets we have in place there.ลองหาดูว่า เรามีอะไรที่นั่น ที่จะสามารถใช้ได้บ้าง
There's something else we have in common, you and I.แต่ก็มีบางอย่างที่เราเหมือนกัน

have in ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
死灰复燃[sǐ huī fù rán, ㄙˇ ㄏㄨㄟ ㄈㄨˋ ㄖㄢˊ, 死灰复燃 / 死灰復燃] lit. ashes burn once more (成语 saw); fig. sb lost returns to have influence; sth malevolent returns to haunt one

have in ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一脈相通じる[いちみゃくあいつうじる, ichimyakuaitsuujiru] (v1) (See 一脈相通ずる) to have in common (with)
一脈相通ずる[いちみゃくあいつうずる, ichimyakuaitsuuzuru] (vz) (See 一脈相通じる) to have in common (with)
念じる[ねんじる, nenjiru] (v1,vt) to have in mind; to be anxious about; to pray silently
念ずる[ねんずる, nenzuru] (vz,vt) to pray silently; to have in mind; to be anxious about
相通ずる[あいつうずる, aitsuuzuru] (vz) (1) to be in common; to have in common; (2) to be in mutually understood; (3) to be mutually connected; to have a link
キョドる[, kyodo ru] (v5r,vi) (1) (sl) (See 挙動) to act suspiciously; to behave in a strange way; (exp) (2) How are you today?
寝る(P);寐る[ねる, neru] (v1,vi) (1) to lie down; (2) to go to bed; to lie in bed; (3) (See 眠る) to sleep (lying down); (4) to sleep (with someone, i.e. have intercourse); (5) to lie idle; (P)
浮かぶ(P);浮ぶ;泛かぶ;泛ぶ[うかぶ, ukabu] (v5b) (1) to float; to be suspended; (2) to rise to surface; (3) to come to mind; to have inspiration; (P)
阿娜めく;婀娜めく;徒めく[あだめく, adameku] (v5k) to be bewitching; to look coquettish; to behave in an alluring manner; to behave in a seductive manner

have in ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หอบหิ้ว[v.] (høphiū) EN: carry ; pick up ; hold in arms ; have in tow FR: être surchargé de paquets
จำนง[v.] (jamnong) EN: aim ; have in view ; have in mind ; desire ; wish ; want ; intend FR: avoir l'intention de ; vouloir
กะ[v.] (ka) EN: have in mind ; plan ; intend ; plot ; think ; suppose FR: compter ; espérer ; s'attendre à
กำหนดไว้ในใจ[v. exp.] (kamnot wai ) EN: have in mind FR:
ครอง[v.] (khrøng) EN: occupy ; possess ; hold ; control ; enter into possession ; have in hand FR: occuper ; posséder ; gagner ; détenir
ครอบครอง[v.] (khrøpkhrøng) EN: possess ; be in possession of ; have in one's possession ; belong to ; have ; own FR: posséder ; détenir ; avoir
หมายความ[v.] (māikhwām) EN: mean ; have in mind FR: signifier ; vouloir dire ; entendre
ตั้งใจจริง[v. exp.] (tangjai jin) EN: determine ; intend ; mean ; aim ; have in mind FR:
ฆ่าปิดปาก[v.] (khāpitpāk) EN: kill so as not to have information revealed FR:
เลือดตกใน[v. exp.] (leūat tokna) EN: bleed internally ; have internal bleeding ; have an internal hemorrhage FR: avoir une hémorragie interne
ม้าดีดกะโหลก[v. (loc.)] (mādītkalōk) EN: be an ill-mannered woman ; be tomboyish ; behave in a boyish manner FR:
แน่นท้อง[X] (naenthøng) EN: have indigestion FR:
ท้องอืด[v.] (thøng-eūt) EN: feel bloated ; feel gassy ; have indigestion FR: ballonner
ท้องเฟ้อ[v.] (thøngfoē) EN: have indigestion FR:
ท้องขึ้น[v.] (thøngkheun) EN: have indigestion FR:
ท้องเสีย[v.] (thøngsīa) EN: have indigestion ; have an upset stomach ; suffer from diarrhea FR: avoir l'estomac dérangé ; avoir la diarrhée ; souffrir de coliques ; avoir la chiasse (vulg.) ; avoir la courante (pop.)
หยั่งรู้ [v.] (yangrū) EN: enlighten ; have insight FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า have in
Back to top