ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

have down

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *have down*, -have down-

have down ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
have down (phrv.) เชิญให้มาพัก Syn. have up
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Surely you haven't forgotten the good times she and I used to have down at the cottage on the beach.เธอคงไม่ลืมช่วงเวลาดีๆ ของฉันกับรีเบคคา ระหว่างที่อยู่ในกระท่อมนั้น
That you're going to be the savior? And that to tell everybody, what we have down here can work?ว่าคุณจะเป็นผู้พิทักษ์ และบอกทุกคนว่าเราจะอยู่กันรอด
What do you think I have down there, a gnome?เธอคิดว่าฉันมีอะไรข้างล่างนี่ คนแคระเหรอ?
Did she ever mention a geothermal project that you have down there?เธอเคยพูดถึงโปรเจคความร้อนใต้พื้นโลก
What kind of support do we have down there?เรามีอะไรสนับสนุนข้างล่างบ้าง?
You know, you're the only real friend I have down here.รู้ไหมเธอเป็นเพื่อน แค่คนเดียวของฉันที่นี่
They run into a big machine that he and his friends have down on the ocean floor called a Big Guy Preventer?พวกมันพุ่งชนเครื่องจักรใหญ่ ที่พ่อกับเพื่อนติดตั้งไว้บนพื้นมหาสมุทร เรียกว่า เครื่องป้องกันการพล่าม
Well, I have downloaded his phone for you.ฉันแค่ดาวน์โหลดข้อมูลเขาให้คุณ
I didn't ask if the reason he didn't want to be my boyfriend was because I have Down's.ฉันไม่ได้ถามเหตุผลว่าเหตุผล ที่เขาไม่อยากเป็นแฟนฉัน เป็นเพราะว่าฉันเป็นดาวน์รึเปล่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า have down
Back to top