ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

have about

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *have about*, -have about-

have about ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
have about (phrv.) มีอยู่ See also: ติดไว้, ประดับไว้ Syn. have around, keep about
have about (phrv.) พกไว้กับ Syn. have around, have on
have about (phrv.) อยู่เป็นเพื่อน See also: มีไว้เป็นเพื่อน Syn. have around, keep about
have about (phrv.) มี (ความคิด, ความรู้สึก) เกี่ยวกับ
have about (phrv.) พกไว้กับ Syn. have on
have about (phrv.) มี (ความคิด, ความรู้สึก) เกี่ยวกับ Syn. have on
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I have about 15 pages here which I wrote last night... in explanation of my qualifications.{\cHFFFFFF}ฉันมีประมาณ 15 หน้าที่นี่ ซึ่งผมเขียนคืนที่ผ่านมา ... {\cHFFFFFF}ในการอธิบายคุณสมบัติของฉัน
Just what sort of severance package is management prepared to offer me, considering the information I have about our editorial director... buying pussy with company money?งั้นผู้บริหารมีข้อเสนออะไร ที่จะให้ผมปกปิดข้อมูลฉาวโฉ่ เรื่องออฟอีตัวด้วยเงินบริษัท
The more insight you have about the consumer the more creative you'll be in your communication strategies.ยิ่งคุณเข้าใจผู้บริโภคมากเท่าไร ยุทธวิธีในการสื่อสารของคุณก็ยิ่งสร้างสรรค์มากขึ้น
Remember,once I hit scan,we'll have about 30 seconds before it reaches 103.7.จำไว้นะ ฉันกดค้นหาคลื่นครั้งนึง เราจะมีเวลาประมาณ 30 วินาทีก่อนที่มันจะถึงคลื่น 103.7
Can you share with the group one particular grievance that you might have about your job?เธอพอจะมีประสบการณ์คับข้องใจที่จะบอก เกี่ยวกับงานที่ทำบ้างมั้ย
What kind of details do you have about this communal fund?คุณลงรายละเอียดการลงทุนไว้ยังไง
You're going to have about 30 seconds to get here before I have to seal this door.คุณมีเวลา 30 วินาที เพื่อจะมาที่นี่ \ ผมจะเปิดประตู
We have about 20 minutes.ขอบคุณมากค่ะ - ตกลงครับ
We have about 20 minutes free.ยังมีเวลาเหลือตั้ง 20 นาที
If it were true, I'd have about a hundred phone calls about it by now.มันยังไม่เกิดขึ้นนี่
You have about two minutes until Dr. Bishop dies.คุณยังมีเวลาเหลืออยู่สองนาที ก่อนที่ ดร.บิช็อปจะตาย
So we have about 20 hours before the worms come out.ดังนั้นเรายังเหลือเวลาอีก 20 ชั่วโมง ก่อนที่หนอนจะปรากฎตัวออกมา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า have about
Back to top