ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

have a stroke

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *have a stroke*, -have a stroke-

have a stroke ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
have a stroke (idm.) เป็นอัมพาตหรือหมดสติทันที (ใช้กล่าวเกินจริง)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, I thought, if I have a stroke or a kidney stone, who would I want to share that with?ผมคิดว่า ถ้าหลอดเลือดสมองแตกหรือเป็นนิ่ว ผมจะอยากบอกให้ใครๆรู้
You just had a seizure. You could have a stroke.คุณเพิ่งชัก คุณอาจเป็นโรคหลอดเลือดสมอง
Your father's gonna have a stroke.พ่อเห็นแล้วต้องเป็นลมแน่ๆ
Did you have a stroke?คุณเป็นโรคหัวใจวายหรือเปล่าล่ะ?

have a stroke ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
儲ける[もうける, moukeru] (v1,vt) (1) to profit; to get; to earn; to gain; (2) to have (bear, beget) a child; (3) to have a stroke of luck; (P)

have a stroke ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลมจับ[v.] (lomjap) EN: have a stroke ; faint FR: avoir une attaque ; avoir un malaise
เป็นลม[v.] (penlom) EN: faint ; have a stroke ; dizzy ; black out ; pass out FR: avoir une attaque ; avoir un malaise ; être pris de vertige ; défaillir ; se trouver mal ; s'évanouir ; perdre connaissance ; avoir une défaillance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า have a stroke
Back to top