ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

have a halo

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *have a halo*, -have a halo-

have a halo ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทรงกลด[v. exp.] (songklot) EN: be encircled by a halo ; have a halo ; have a penumbra FR:
ทรงกลด[v.] (songklot) EN: have a halo ; be surrounded by a halo FR: être entouré d'un halo

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า have a halo
Back to top