ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

haul in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *haul in*, -haul in-

haul in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
haul in (phrv.) ลาก See also: ดึง Syn. draw in, pull in
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hey, fellows, haul in your sheet. Make it fast.ไอ้หนู เอาเรือขึ้นฝั่ง รีบด้วย
Haul in that line or it'll foul us.ดึงเชือกกลับมาไม่งั้นเราจะเสียหสัก

haul in ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
掻い繰る[かいぐる, kaiguru] (v5r,vt) to haul in hand over hand

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า haul in
Back to top