ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

harmonize with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *harmonize with*, -harmonize with-

harmonize with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
harmonize with (phrv.) เข้ากันได้กับ See also: ไปกันได้กับ, ไปได้ดีกับ Syn. blend with
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let's see him harmonize with a tongue the size of a beehive.คอยฟังเค้าร้องประสาน\ ด้วยลิ้นที่ใหญ่เท่ารังผึ้ง

harmonize with ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
映る[うつる, utsuru] (v5r,vi) to be reflected; to harmonize with (harmonise); to come out (photo); to be projected; (P)
相和する[あいわする, aiwasuru] (vs-s,vi) to get along well together; to be in tune with one another; to harmonize with each other; to go well together
落ち着く(P);落ちつく;落着く;落ち付く;落付く[おちつく, ochitsuku] (v5k,vi) (1) to calm down; to compose oneself; to regain presence of mind; (2) to calm down; to settle down; to die down; to become stable; to abate; (3) to settle down (in a location, job, etc.); to settle in; (4) (of an arrangement, conclusion, etc.) to be settled; to be fixed; to have been reached; (5) to harmonize with; to harmonise with; to match; to suit; to fit; (6) (usu. used pronominally as 落ち着いた) (See 落ち着いた・おちついた・3) to be unobtrusive; to be quiet; to be subdued; (P)
調子を合わせる[ちょうしをあわせる, choushiwoawaseru] (exp,v1) (1) to harmonize with; to keep in tune with; (2) to go along with; to keep in step
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
映る[うつる, utsuru] Thai: เข้ากันดีกับ English: to harmonize with

harmonize with ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สอดคล้อง[v.] (søtkhløng) EN: be in line ; agree ; be harmonious ; be consistent ; accord ; conform ; correspond ; match ; bring into harmony ; harmonize with ; tally with ; be in conformity with ; jibe with FR: concorder ; coïncider ; se conformer à ; être en conformité avec
สอดคล้องต้องกัน[v. exp.] (søtkhløng t) EN: match up ; accord with ; conform to ; harmonize with ; tally with FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า harmonize with
Back to top