ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

harden in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *harden in*, -harden in-

harden in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
harden in (phrv.) ดึงเชือกไว้ (การแล่นเรือ) See also: ควบคุมเชือก Syn. flatten in, round in

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า harden in
Back to top