ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hard thing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hard thing*, -hard thing-

hard thing ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรุกกรัก (adv.) sound of hard things bumping against each other See also: rattle, clatter Syn. กุกกัก

hard thing ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ของแข็ง[n.] (khøngkhaeng) EN: solid ; hard thing FR: solide [m]
กรุกกรัก[onomat.] (krukkrak) EN: sound of hard things bumping against each other FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hard thing
Back to top