ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

happy and relaxed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *happy and relaxed*, -happy and relaxed-

happy and relaxed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบาสมอง[adj.] (baosamøng) EN: lighthearted ; happy and relaxed ; relaxed FR: décontracté

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า happy and relaxed
Back to top