ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

happen on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *happen on*, -happen on-

happen on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
happen on (phrv.) พบโดยบังเอิญ See also: บังเอิญเจอ Syn. blunder on, chance on, come across
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But things as they are, nothing can ever happen on that level.แต่... สิ่งที่เป็นอยู่ก็คือ มันจะต้องไม่มีอะไรเกินเลยไปถึงจุดนั้น
You never know what's gonna happen on pit road.You never know what's gonna happen on pit road.
Of what's going to happen on the bus.กลัวสิ่งที่จะเกิดบนรถเมล์
You never quite know what's going to happen on this show.คุณจะไม่ค่อยแน่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป
And what's gonna happen on the day that you find out?แล้วจะเกิดอะไรขึ้น พอคุณรู้เข้า
The changes don't just happen on the outside, either.การเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่ภายนอก ด้วย
Um- No, baby. Baby, let it happen on its own.อย่าเชียวนะ ที่รัก ให้มันเป็นไปตามธรรมชาติ
I would let something like that happen on purpose?ว่าฉันตั้งใจปล่อยให้เรื่องแบบนั้นเกิดขึ้น
Did happen on his estate, while he was home.เกิดขึ้นหน้าบ้านของเขา ในขณะที่เขาก็อยู่บ้านด้วยนะ
It can happen on any set.เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ทุกกอง
Now, I'm actually trying to make something happen on my own, but I'm not confident I can.ตอนนี้ผมได้เริ่มต้นทำอะไรด้วยตัวเองแล้ว แต่ว่าผมไม่มีความมั่นใจ
Whatever the solution is, you're gonna have to make it happen on your own.ยังไงก็ตามวิธีแก้ปัญหาตอนนี้คือ คุณต้องแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเองไปก่อน

happen on ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
千載一遇[せんざいいちぐう, senzaiichiguu] (n) once in a lifetime (opportunity); (a golden opportunity that may) happen only once in a thousand years
相次ぐ(P);相継ぐ[あいつぐ, aitsugu] (v5g) to follow in succession; to happen one after another; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า happen on
Back to top